פירוק ע"י בית המשפט

בקשה לפירוק חברה על-ידי בית משפט יכולה להיות מוגשת בידי מספר גורמים ובהם: החברה עצמה, נושה של החברה, משתתף של החברה ובנסיבות מיוחדות גם היועץ המשפטי לממשלה, הכונס הרשמי ורשם החברות.

פירוט שלבי ההליך של פירוק על-ידי בית משפט

  • המצאת העתק מבקשת הפירוק לכונס הרשמי יחד עם אישור על תשלום פיקדון טרם הגשת בקשת הפירוק לבית המשפט. במקרה בו הבקשה מוגשת לא על-ידי החברה, מבקש הפירוק נדרש להמציא העתק מהבקשה לפירוק לחברה.
  • הגשת הבקשה לפירוק לבית המשפט המחוזי – מועד הגשת בקשת הפירוק נחשב כמועד תחילתו של הפירוק על-ידי בית משפט.
  • ​פרסום הבקשה ברשומות ובעיתון יומי תוך 14 יום לפני הדיון בבקשה לפירוק החברה – המבקשים להשתתף בדיון בבקשה בבית משפט חייבים להודיע למגיש הבקשה 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון בבקשה על כוונתו להשתתף בו. המבקשים להתנגד לבקשת הפירוק חייבים להגיש לבית המשפט, עם העתק למגיש הבקשה, כתב התנגדות מאומת בתצהיר ולפרט בו את נימוקי ההתנגדות 7 ימים לפני המועד לדיון בבקשה.
  • ​קיום דיון בבקשה – בסמכות בית המשפט לדחות את הבקשה או להורות על פירוק החברה ומינוי מפרק זמני. מפרק זמני יכול להתמנות גם קודם לדיון בבקשת הפירוק כאשר קיימות נסיבות המצדיקות זאת (למשל חשש להברחת נכסי חברה).
  • ​​מינוי מפרק לחברה – עם מתן צו הפירוק מתמנה הכונס הנכסים הרשמי כמפרק זמני של החברה עד למינוי מפרק קבוע בידי בית המשפט. המפרק אמון על כינוס נכסי החברה, מימושם בדרך של מכירה וחלוקת התמורה מהמכירה בין נושי החברה. הכונס הנכסים הרשמי מכנס אסיפות של נושים משתתפים ושל משתתפים, על מנת לקבל הצעות למפרק קבוע לחברה. עם מתן צו הפירוק מוטלת על נושאי המשרה בחברה החובה להעביר לכונס הרשמי דו"ח על המצב העסקי של החברה במסגרתו יינתן פירוט על נכסיה, חובותיה, זכויותיה, שמות נושיה וכיוצ"ב. בסמכות המפרק ליזום הן חקירה פומבית והן חקירה פרטית של נושאי המשרה בחברה או גורמים אשר השתתפו בייזומה/ייסודה של החברה, זאת במטרה לקבל מידע על אופן לגבי אופן ניהולה העסקי של החברה ולהתחקות אחרי הסיבות אשר הובילו לקריסתה של החברה. יובהר, בהתאם לממצאי החקירות ואיסוף המידע, ניתן יהיה להגיש תביעות אישיות נגד נושאי משרה או יזמים של החברה.
  • ​מינוי מפרק קבוע לחברה – לאחר מינוי המפרק הקבוע לחברה הופך הכונס הנכסים הרשמי ממפרק למפקח על החבר. בהעדרו של מפרק ממלא הכונס הרשמי את תפקידו של המפרק.
  • ​מתן צו בית משפט על סיום הליכי הפירוק – צו זה יינתן רק אחרי שבית משפט נוכח כי עסקי החברה פורקו כליל. מועד מתן הצו מעיד על סיומה של החברה באופן רשמי ויש להמציא הודעה על כך לרשם החברות תוך פרק זמן של שבועיים מיום מתן הצו.