פירוק חברה מרצון

חברה יכולה להתפרק מרצון באחת מדרכים הבאים:

 • תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.
 • החברה הסכימה להתפרק מרצון במסגרת "החלטה מיוחדת" שקיבלו בעלי מניותיה באישור הדירקטוריון או במקרה בו נקלעה החברה למצב של חדלות פירעון.
 • התקבלה החלטה שלא מן המניין (באסיפות כלליות של בעלי מניות של חב​רה) לפרק את החברה בגלל חובותיה.

פירוק מרצון תחילתו עם קבלת החלטת הפירוק ומשהתחיל הפירוק תחדל החברה לנהל עסקיה, חוץ ממה שדרוש לפירוק מועיל. יש להבחין בין הליך פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פירעון להליך פירוק וחיסול מרצון של חברה שאינה בעלת כושר פירעון.

פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פירעון (פירוק על-ידי בעלי המניות)

להלן יפורטו שלבי ההליך של תהליך פירוק מרצון על-ידי בעלי המניות:

 • הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות (מקורי) חתום על ידי רוב הדירקטורים הכולל הצהרה כי החברה יכולה לשלם כל חובותיה, תוך 12 חודשים מתאריך החלטת החברה להיכנס לפירוק.
 • עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות ירשום הרשם את החברה בסטאטוס של "חברה לקראת פירוק" החל ממועד קבלת התצהיר במשרדי הרשם.
 • רשם החברות שולח אישור לחברה בדבר רישום התצהיר במרשמיו. עם קבלת האישור רשאית החברה לשלוח את ההזמנות לאסיפה הכללית שבה יוחלט על הפירוק.
 • כינוס אסיפת כללית של החברה בתום עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית, אלא אם קבלה החברה החלטה על ויתור מתן הודעה של 21 יום מראש התואמת את תקנון החברה.
 • קבלת החלטת פירוק ומינוי מפרק.
 • המצאה לרשם החברות פרוטוקול של האסיפה בו הוחלט על פירוק החברה וציון פרטי המפרק, לרבות אישור של המפרק שהוא מקבל את מינויו כמפרק החברה.
 • הודעת מפרק על מינויו (מקורי) – על המפרק להודיע על מיניו כמפרק החברה תוך 21 ימים לכל היותר מיום המינוי במסגרת הודעתו על המפרק לציין מתי התקבלה החלטת החברה למנותו כמפרק.
 • פרסום החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק ברשומות תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה על הפירוק.
 • המפרק יפעל לכינוס נכסיה ולסילוק חובותיה של החברה טרם חיסולה הסופי עם רישום מינויו במרשם רשם החברות. הגשת דו"ח סופי ומסכם של המפרק של הליך הפירוק לאסיפה הכללית וקבלת אישור כלל בעלי המניות.
 • שליחת העתק מהדו"ח הסופי לרשם החברות ע"י המפרק תוך שבוע ימים לאחר קיומה של האסיפה.
 • סיום הליך הפירוק – חיסול החברה על ידי רשם החברות, כשלושה חודשים לאחר שהוגש לו הדו"ח הסופי של המפרק.

פירוק וחיסול מרצון של חברה שאינה בעלת כושר פירעון (פירוק חברה ע"י נושים)

בסיטואציה בה החברה מעוניינת בפירוק, אך אין באפשרותה להוציא תצהיר כושר פירעון, על החברה ליזום פירוק מרצון ע"י נושים.

להלן מפורטים שלבי ההליך:

 • זימון אסיפת חברה ואסיפת נושים (לאותו מועד או ליום המחרת).
 • פרסום ההודעה על אסיפת נושים ברשומות ובעיתון מקומי הנפוץ במחוז בו נמצא המשרד הרשום/מקום עסקיה העיקרי של החברה, לפחות 21 יום עובר למועד אסיפת הנושים.
 • במהלך קיום אספת הנושים הדירקטורים יציגו ה דו"ח מלא על מצב עסקי החברה.
 • הנושים והחברה יציעו באסיפותיהם הנפרדות מועמד מטעמם למינוי כמפרק החברה. במידה וכל אחד מהם הציע מועמד שונה – המועמד של הנושים יבחר כמפרק החברה. במידה והנושים לא הציעו אף מועמד – המועמד מטעם יבחר כמפרק החברה. במידה ויש גורם שמתנגד למינוי יש באפשרותו לפנות לביהמ"ש.
 • ​החלטה על פירוק החברה ומינוי מפרק תימסר לרשם החברות בתוך שלושה שבועות ממועד מינוי המפרק.
 • פרסום הודעה על החלטת החברה בדבר פירוק מרצון ברשומות – תוך שבוע ממועד קבלת ההחלטה על פירוקה (המועד שייחשב לתאריך הפירוק מרצון הינו יום קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית).
 • המפרק יפעל לכינוס נכסיה ולסילוק חובותיה של החברה טרם חיסולה הסופי. בתוך שנה נדרש המפרק להגיש לרשם החברות דו"ח תקופתי המעיד על השלמתם של הליכי הפירוק או אם טרם הסתיים הפירוק, אחת לשנה – עד להגעת התהליך לידי גמר.

תשלום אגרה

חברה הנמצאת בהליכי "פירוק מרצון" חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשה לפטור מאגרה בהתאם לתקנות ה​חברות (אגרות), התשס"א – 2001.​ לפירוט המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה ראה פטור מאגרה לחברה שנמצאת בפירוק מרצון.