פירוק בפיקוח בית המשפט

במקרה בו חברה החליטה להתפרק מרצון, רשאי בית המשפט ליתן צו שהמשך הפירוק יהיה בפיקוח בית המשפט לפי הוראות ותנאים שיקבע, ושתהיה רשות לנושים, למשתתפים או לאחרים לפנות בבקשה לבית המשפט, הכול כפי שייראה לבית המשפט לצודק. הלכה למעשה, פירוק בפיקוח בית המשפט הינו הליך המשלב פירוק בידי בית המשפט ופירוק מרצון. הפירוק מתחיל כפירוק מרצון ע"י החלטת האסיפה הכללית ובהמשך מתנהל בהשגחתו של בית המשפט.